תקנון השימוש באתר

מבוא

אתר גרשון ברם (להלם: "האתר") הוא אתר אינטרנט שמשמש חנות וירטואלית לקניית שירותים ומוצרים על ידי משתמשי האתר. מפעיל האתר והבעלים שלו הוא "גרשון ברם בע"מ", ח.פ. 510929357. כתובת משרדי החברה היא רחוב שוקן 27, תל אביב יפו 6653210.

 

כל פעולה שמבוצעת באתר נחשבת לפעולה באתר לרבות רכישה של מוצרי החברה או השירותים שמוצעים באתר.

הוראות התקנון הזה יחייבו כל פעולה שתתבצע באתר על ידי המשתמשים בו (להלן: "המשתמש").

תקנון זה הוא חוזה התקשרות מחייב בין משתמשי האתר ובין גרשון ברם. יודגש שכל גלישה באתר או ביצוע של פעולות בתוכו מהווים הסכמה לנהוג ולקבל את הוראות תקנון זה. משתמש שאינו מסכים לאחד התנאים בתקנון נדרש לא לבצע שום פעולה באתר. נבהיר כל מי שמבצע פעולה באתר מצהיר על כך שהוא מגיר את הוראות התקנון של האתר ומקבל אותן ולפיכך לא תהיה לו או למישהו מטעמו שום טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר, המפעילים שלו או מישהו מטעמם למעט טענות שקשורות להפרה של התחייבות של בעלי האתר או המפעילים שלו ל]י כללי התקנון שמוצגים בזאת.

לעניין תקנון זה משתמש הוא כל אדם או חברה אשר רשאים להשתמש באתר ולבצע בו פעולות בכפוף לתנאים  המצטברים שיוצגו להלן:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות בעלות תוקף; אם המשתמש קטין מתחת לגיל 18 או לא רשאי לבצע פעולות משפטיות בלי אישור אפוטרופוס עליו לעדכן את הוריו א את האפוטרופוס החוקי שלו לגבי תקנות תקנון זה ולקבל אישור מטעמם על ביצוע פעילות מכל סוג שהוא באתר זה. הוריו של הקטין מחויבים ליידע אותו לגבי התקנון ולפקח על פעילותו כדי להבטיח שהקטין יפעל בהתאם לתקנון זה. פעילות שתבוצע על ידי קטנים באתר משמשת אפוא אישור על הסכמה של הוריהם לעשות בו שימוש.

משתמש האתר חייב להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בעל תוקף.

משתמש האתר חייב להחזיק תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת.

 

תנאים כלליים

יובהר בזאת שחברת גרשון ברם זכאית לפי שיקול הדעת שלה להפסיק את פעילות האתר בכל זמן ובלי לתת הודעה על כך מראש.

החברה שומרת על זכותה למנוע גישה לאתר או למנוע אפשרות לרכוש בו או לבטל השתתפות של משתמש באתר אשר התנהגותו לא הולמת או לא תואמת את תקנון השימוש או שמנסה להפריע לניהול התקין של אתר זה. את התקנון ניתן לשנות ו/או לעדכן בכל זמן על ידי חברת גרשון ברן או מי מטעמה לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ובעליה. תוכן התקנון מתייחס בשוויוניות לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא רק בשל טעמי נוחות. כותרות הפרקים מצוינות לטובת נוחותו והתמצאותו הקלה של המשתמש ואינן מהוות אמצעי לפרשנות התקנון.

 

השירותים שמוצעים באתר

האתר מציע תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות מגוונות ובהם שירותים כמו עיון במוצרים ובתכנים, קניית שירותים ו/או מוצרים, שיתוף ושליחה של מוצרים מתוך האתר לחבריו ומכריו של המשתמש על ידי דואר אלקטרוני או באמצעות שיתוף ברשתות חברתיות שונות. בנוסף ניתן למסור באתר משוב או להגיב תגובות למוצרי או תכני האתר באמצעות דוא“ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף…..

 

חברת גרשון ברם רשאית בכל עת לשנות על ידי הרחבה או צמצום את רשימת תכני ו/או שירותי האתר על פי שיקול הדעת שלה ובלי לתת על כך הודעה כזו או אחרת. יודגש שהחברה רשאית לפסול ו/או לא להעלות לאתר ו/או לדף פייסבוק של חברת גרשון ברם משוב ו/או תגובה ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן" "התוכן") שלפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי יש בהם תוכן בעל אופי בוטה או פוגעני בין אם מיני או אחר, עלולים לפגוע בשם הטוב של חברת גרשון ברם או ברגשותיו של הציבור או עלולים להביא לפגיעה בזכויות הקניין ו/או נוגדים את הוראות הדין או מכל סיבה שהיא.  כל מי שמשתמש בשירותי האתר מאשר ומצהיר על כך שהוא מעניק לגרשון ברם זכות שימוש בלעדית ומלאה בתכנים ומאשר בזאת שגרשון ברם יהיה רשאי להשתמש בשם ו/או בתמונה במסגרת פרסומים או הצגת תכנים באתר ו/או בדפי הפייסבוק של החברה בלי תמורה או תשלום. זכות זו נשמרת ללא הגבלת זמן. יתר על כן משתמש באתר מאשר שהוא מודע לעובדה שמרגע שפורסם המשוב ו/או התגובות, השיתופים, התיוג והתכנים הועלו לאתר ו/או לדף הפייסבוק פעולות אלה יהיו גלויות לציבור על כל הנובע מכך ומשתמש האתר הביא זאת בחשבון כשהחליט להשתמש בשירותים הללו. משתמש האתר מאשר שחברת גרשון ברם היא בעלת שם בתחומה ועליו להימנע מפגיעה בו ובכלל לא לקחת חלק בפעילות באתר שעלולה להביא לפגיעה בשם הטוב של גרשון ברם בעיני הכלל. באותו הקשר מתחייב משתתף האתר לא לפעול בדרך שיש בה כדי להביא לפגיעה בשמה של החברה כפי שנאמר.

 

הרכישה במסגרת האתר

אתר האינטרנט מאפשר בנוסף לשירותים נוספים גם לבחור ולרכוש מוצרים מבין אלו שמופיעים באתר בצורה קלה, נוחה ומהירה. ביצעו הזמנה מחייב תחילה לבחור את השירות או את המוצר, הצבע והמידה שבהם בחר המשתמש. לכל מוצר או שירות יש באתר "דף מוצר" שבו ניתן לראות את פרטי המוצר או השירות שמוצעים ואת מחירם (להלן: דף מוצר"). גרשון ברם מרשה לעצמה לעדכן מעת לעת את דף המוצר, להחסיר או להוסיף מוצרים, לעדכן את היצע המוצרים בהתאם למלאי הקיים, לעדכן את מצבת המידות והצבעים ובנוסף לשנות או לעתים לעדכן את מחיר המוצרים. יודגש שהתמונות שמוצגות באתר הן רק להמחשה וכי ייתכן שיהיו הבדלים בין תמונות בצבעוניות, פרטי המוצרים והמוצרים בפועל. שינויים אלו מקורם בין היתר בכך שהמוצרים מוצגים על מסך מחשב. מחירי האתר כוללים מע"מ בהתאם לחוק. כדי לבצע באתר רכישה יש לבחור סיסמה ולעדכן את הפרטים האישיים כמו שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר הטלפון ומספר כרטיס האשראי של המשתמש. לאחר מכן יקבל המשתמש הודעה שהזמנתו אושרה. יובהר שחיוב מבצע הפעולה עבור עלות המוצרים או השירותים שנרכשו באתר על ידו יבוצע ברגע סיום ההזמנה. מוצר/ים או שירות/ים שירכשו במסגרת האתר (כלומר, בוצעה הזמנה על ידי המשתמש ואושרה) יכונו להלן: "המוצרים".

 

תנאים להשלמת עסקת רכישה

עסקת רכישה תבוצע ק אחרי שיושלם תהליך ההזמנה ואחרי שחברת גרשון ברם תקבל אישור מטעמה של חברת האשראי על ביצוע החיוב לפי נהלי העבודה  שמתקיימים בינה ובין גרשון ברם. בכל מקרה שבו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי תועבר הודעה ללקוח. השלמת עסקה תלויה גם בקיום המוצרים שהוזמנו במלאי החברה בזמן שהושלם תהליך ההזמנה. במקרה שבו מוצר שהוזמן אזל מהמלאי או שקיימת בעיה לספק אותו מכל סיבה שתהיה רשאית החברה לעדכן את המשתמש על ביטול ההזמנה. הוגעה זו תימסר על ידי הודעת דואר אלקטרוני או על ידי הודעה טלפון לפי בחירת החברה. במקרה כזה לא תהיה למשתמש שום טענה נגד גרשון ברם ומעצם ביצוע ההזמנה הרי שהמשתמש מוותר על כל טענה מסוג זה כאמור. גרשון ברם שומרת על זכותה להגביל את כמות המוצרים בהזמנה.

הזמנה שנקלטה תירשם במחשבי גרשון ברם ואחריה אפשר יהיה לעקוב דרך קישור "החשבון שלי" באתר. יתר על כן יישלח אישור על ביצוע הפעולה תוך 48 שעות מתום ביצוע העסקה על ידי המשתמש באתר.

נבהיר ונדגיש ששליחת הודעת דואר אלקטרוני על רישום ההזמנה לא משמש הוכחה להשלמת הפעולה ואין בשליחה של הודעת אימייל כדי לחייב את גרשון ברם. נבהיר שרישומי מערכות המחשבים של גרשון ברם שכוללים רישום ממוחשב של כל הפעולות שנעשות באתר נעשה באופן אוטומטי והוא משמש הוכחה לכאורה לאמור בהם.

 

אספקת המוצר

המשתמש באתר זכאי לבחור באופן אספקת המוצרים שהזמין לביתו באופן ישיר או ליעד אחר על ידי שליח או על ידי דואר רשום או לבחור לאסוף את הזמנתו באחת מהחנויות של גרשון ברם לפי הבחירה שלו.

 

אספקה על ידי דואר

גרשון ברם תשלח הזמנות על ידי דואר רשום בלי תשלום נוסף.

 

אספקה עד לביתו של המשתמש

גרשון ברם אחראית לספק למשתמש את הזמנתו על ידי חברת שילוח עצמאית (להלן: חברת השילוח"). את המוצרים תספק חברת השילוח תוך כמה ימים מיום ביצוע ההזמנה באתר ולא יותר מששה ימי עסקים.

מוצרים יסופקו לחנויות תוך כמה ימים מיום ביצוע ההזמנה באתר ולא יותר משישה ימי עסקים. את המוצרים תספק גרשון ברם לחנות שיבחר המשתמש לפי העדפה אישית ולפי בחירה מבין שתי החנויות: החנות ברחוב דיזינגוף 235 תל אביב או החנות ברחוב הבנים 1 אשדוד. מרגע שיגיעו המוצרים שהוזמנו לחנות שבחר המשתמש ייצוג נציג מטען גרשון ברם קשר טלפוני עם משתמש האתר כדי לעדכן אותו על הגעת המוצרים לחנות. המשתמש יגיע לאסוף את הזמנתו מהחנות תוך 14 ימים בשעות הפעילות של החנות. גרשון ברם תשמור את ההזמנה בחנות שנבחרה למשך 14 ימים. אם המשתמש לא יאסוף את המוצרים תוך 14 יום החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה. בכל מקרה של ביטול העסקה המשתמש לא יוכל לטעון ו/או לדרוש ו/או לתבוע נגד גרשון ברם בהקשר של ביטול העסקה. אם יבחר המשתמש לספק את הזמנתו לחנות ויאסוף אותה משם לא יידרש לתשלום דמי משלוח מכל סוג שהוא.

זמני האספקה שפורטו לעיל הם החל מרגע אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי והם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים במועדי האספקה בשל עיכובים שתלויים בצד ג' ושלא תלויים בגרשון ברם. משתמש האתר מאשר שידוע לו על כך שייתכן שאספקת המוצרים תתעכב או תיעשה מהר יותר מהזמן המשוער והוא מאשר שידוע לו שגרשון ברם לא תישא באחריות לאיחור בכל מקרה של:

"כוח עליון" ובלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעול איבה, נזקי טבע ומצבי חרום. בנוסף, שביתה אצל ספק הסחורה שדרוש להובלה או לייצור המוצר.  כוח עליון ייחשב כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת גרשון ברם. באזורים בעלי רגישות ביטחונית שמוגבלים לגישה מטעמים אלו תהיה גרשון ברם רשאית לספק את ההזמנה במקום קרוב ומקובל ולאחר תיאום עם המשתמש. גרשון בראם לא מתחייבת לזמן אספקה עבור מוצרים שאינם במלאי. אם משתמש הזמין מוצר שחסר במלאי תמסור החברה הודעה על כל והוא יוכל לבטל את הזמנתו.

 

נדגיש שאספקה של מוצרים בחנות גרשון ברם, בסניף הדואר או בביתו של המשתמש יכולה להיות מותנית בהצגת תעודה מזהה והצגת מספר האישור של ההזמנה כפי שקיבל המשתמש ממערכת ההזמנות עבור העסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכתנאי למסירת המוצר לידיו של המשתמש.

 

ביטול עסקת רכישה על ידי המשתמש

לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 משתמש זכאי לבטל את ההזמנה שבצע באתר או להחליף את המוצר כנגד מוצר שווה ערך או לקבל זיכוי כספי לפי המפורט להלן:

לקוח רשאי לבטל את העסקה לא עקב פגם תוך 14 יום מיום שקיבל את המוצר או מיום שקיבל מסמך שמפרט את פרטי המוצר, בהתאם למאוחר מבין השניים.

 

במקרה של עסקת מכר מרחוק שנעשתה עם צרכן בעל מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק, רשאי הרוכש לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום שבוצעה העסקה או מיום שקיבל את המוצר או מים שקיבל מסמך שכולל את פרטיה של העסקה לפי המאוחר מביניהם ובתנאי שההתקשרות כללה שיח בין העוסק ובין הלקוח לרבות שיחה על ידי תקשורת אלקטרונית. גרשון ברם זכאית לבקש מלקוח תעודה שמוכיחה על היותו עולה חדש, אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק.

 

ביטול עסקה יכול להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

  1. בעל פה באמצעות שיחת טלפון למספר 03-6834999 או בהודעה במשרדי החברה.
  2. בדואר רשום לכתובת שוקן 27 תל אביב
  3. בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

 

על הלקוח להחזיר את המוצר על ידי דואר ישראל או להביאו לאחד מסניפי החברה.

גרשון ברם יחזיר ללקוח תוך 14 יום מקבלת הודעה על הביטול את החלק מעלות העסקה ששולם בפועל על ידי הלקוח, יבטל את החיוב של הלקוח בגין העסקה וימסור לידיו עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה חיובים נוספים למעט דמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 5% ממחיר המוצר או מהעסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 

ביטול העסקה עקב פגם או בשל אי התאמה בין המוצר והפרטים שלו כפי שהופיעו באתר- המשתמש מתחייב לבדוק את ההזמנה מיד עם הגעתה. אם המוצר פגום או אם המפרט שלו שונה ממה שמוצג באתר הוא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מרגע שקיבל את המוצר. אם קיבל הלקוח את המוצר עליו להחזירו במקום שבו נמסר לו ולהודיע על כך לגרשון ברם. את ההחזר יקבל לפי הוראות הדין.

 

בכל בירור בנושא החלפות או החזרות יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של גרשון ברם בדואר אלקטרוני [email protected]  או בטלפון 03-6834999. החזרה או החלפה של המוצר וקבלת זיכוי כספי יבוצעו לפי התנאים להלן:

 

במקרה של ביטול העסקה יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה תוך 14 יום מקבלת בקשת הביטול. החלפה במוצר אחר או החזרה וקבלת זיכוי יבוצעו בחנות גרשון ברם לפי מדיניות ההחלפות הכללית שנהוגה בחברה וכפי שהיא מעודכנת מעת לעת תוך 14 יום מרגע קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא בוצע בו כל שימוש. החזר כספי לתשלום שבוצע על ידי PAYPAL יבוצע על ידי זיכוי חשבון ה PAYPAL.

במקרה שמתקיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין של ביטול העסקה ובין האמרו בתקנון זה יחולו הוראות החוק.

 

ביטול העסקה על ידי גרשון ברם

גרשון ברם שומרת עם זכותה להפסיק את הפעילות באתר ו'או לבטל עסרה שביצע משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד מהמקרים הבאים:

במקרה שאחרי סיום הרכישה התגלה שמוצר אזל מהמלאי

אם מערכת פרטי האשראי לא קלטה את פרטי הכרטיס ואת פרטיו המלאים של המשתמש

במקרה שבוצעה פעולה שמנוגדת לאמור בתקנון זה

משתמש שביצע מעשה שאינו חוקי או עבר על הוראות הדין

משתמש שמסר בזמן ביצוע העסקה או לאחריה פרטים שגויים

משתמש שביצע מעשה או פעולה שעלולים לפגוע בגרשון ברם או במי מטעמו ו/או להפריע לפעילות הרציפה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

אם גרשון ברם סבורה שהמשתמש מתכוון למכור את המוצרים שרכש על ידי האתר לצד שלישי. במסגרת זו מתחייב המשתמש ומאשר שאין בכוונתו למכור את המוצרים שקנה באתר לצד שלישי.

בכל מקרה שהמשתמש לא אסף את המוצר שהוזמן על ידו תוך 14 ימים.

במקרה שבשל כוח עליון לא יכולה גרשון ברם לנהל את האתר באופן תקין, לספק את מוצריה או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. כוח עליון לעניין סעיף זה מוגדר כתקלות במחשב, תקלות במערכת הטלפון או במערכות התקשורת האחרות, חבלה או אירוע בטחוני. בתנאים אלו רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח מוצר חלופי שיהיה שווה בערכו לפי שיקול הדעת שלה ולפי נסיבות הביטול.

אם בוטלה מכירה לא יהיה אחראי גרשון ברם ולא יישר בכל מקרה בשום נזק עקיף או ישר, תוצאתי או מיוחד שנוצר למשתמש או לצד ג' בין אם בשל רכישת המוצר אצל צד שלישי בעלות גבוהה יותר.

 

שירות לקוחות

לקבלת שירות ובירור פרטים לגבי מוצרים ו/או לגבי זמן האספקה שלהם אפשר לנות לשירות הלקוחות בדוא"ל [email protected] או בטלפון 03-6834999.

 

קניין רוחני

יובהר שכל הזכויות של הקניין הרוחני בכל התכנים שמובאים באתר גרשון ברם כולל סימני המסחר, הפטנטים, זכויות יוצרים, שיטות המסחר והמדגמים הם רכושה של גרשון ברם בלבד. הזכויות הללו תקפות גם על עיצוב האתר, בסיס הנתונים שקיים בו  כולל רשימת המוצרים תיאורם, קוד המחשב של האתר וכל הנוגע להפעלתו. חל איסור על שימוש מסחרי בנתונים שמופיעים באתר ובזה נכללים טקסטים, קוד מחשב, תמונות ועוד מבלי לקבל את רשותה של גרשון ברם בכתב ומראש. חל איסור על הצגת האתר בתוך מסגרת סמויה או גלויה ואסור בכל מקרה לקשר בקישור עומק את העמודים שנמצאים בתוכו אלא לעמוד הבית. חל איסור מוחלט על הצגת האתר בעיצוב שונה מזה שעוצב על ידי החברה אלא לאחר קבלת הסכמה מראש ובכתב מטעם החברה. השם גרשון ברם, סימני המסחר של גרשון ברם וכיוצא באלה הם רכושו הבלעדי של גרשון ברם ואסור להשתמש בהם בלי לקבל אישור מטעם החברה מראש ובכתב. בנוסף, אייקונים וכל מידע או עיצוב שמופיעים באתר כולל הגרפיקה, העיצובים, ההצגה המילולית, סימני המסחר, לוגו והעריכה וההצגה של כל אלו הם בבעלותה הבלעדית של גרשון ברם או מי מטעמה ולפיכך אסור להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ או להשתמש בשום דרך בתכנים שמופיעים באתר למעט אם ניתנה הסכמה לכך על ידי גרשון ברם בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדים שחל על תקנון זה ו/או על כל סכסוך ו/או פעולה שנובעים ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. במקרה שמתעוררת מחלוקת שנובעת במישרין או בעקיפין מהוראות התקנון הזה ו/או מהשימוש ו/או מהרכישות באתר סמכות המשפטית נתונה לבתי המשפט השלום או המחוזי תל אביב יפו ולא לבית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת. 

 

 

מדיניות משלוחים והחזרות

 

איזו שליחות בחרתי?

כמה זמן זה ייקח?

כמה זה יעלה?

משלוח עד הבית

3-7 ימי עבודה*

בקניה עד סכום של 179 ₪ 30 ש"ח

משלוח עד הבית

3-7 ימי עבודה*

בקניה מעל 179 ₪ משלוח ללא עלות

איסוף מחנויות נבחרות

עד 7 ימי עבודה*

משלוח ללא עלות

 

 

*ימי עבודה הם ימים א-ה עד השעה 15:00 ולא נכללים בהם חגים וערבי חג. הזמנות שתבוצענה אחרי השעה 15:00 יחושבו כהזמנות שבוצעו ביום העסקים הבא.

 

*זמן המשלוח נוגע לכל חלקי הארץ למעט אזורים מרוחקים בהתאם לתקנון שקבעה חברת השליחויות לפיו יישובים מרוחקים הם יישובי רמת הגולן ואזור גבול הצפון, יישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק, יישובים ממוקמים על עוטף עזה, העיר אילת ויישובי בקעת הירדן, אזור ים המלח והערבה.

 

*בבחירת משלוח מסוג שליח עד הבית השליחות תבוצע בימי א'-ה' בין השעות 08:00-18:00. יש לוודא שמספר הטלפון שעודכן בעת ההזמנה אינו שגוי כדי שחברת השליחויות תתאם מולכם את השליחות. שליחות עד בית הלקוח מוצעת על ידי חברת שילוח ומיד כאשר תועבר ההזמנה לחברת השליחויות החברה אחראית ליצור עמכם קשר לטובת תיאום מסירת ההזמנה. יש לענות לשיחות ממספר לא מזוהה ביום קבלת ההזמנה.

 

*איסוף מחנויות גרשון ברם יתבצע לפי שעות הפעילות של החנות ואין צורך לתאם הגעה מראש. עם הגעת ההזמנה שלכם לסניף יצור עמכם קשר נציג מטעם הסניף. בעמוד הקופה של האתר ניתן לראות את רשימת החנויות שמהן אפשר לאסוף שליחויות.

 

בכל מקרה שלא מצאתם את סוג השליחות שמתאימה לכם צרו עמנו קשר ונשמח לסייע לכם בטלפון 03-6834999 או בכתובת המייל שלנו: [email protected]

 

כיצד מתבצעת החלפת או החזרת פריט?

לקוחות החברה יכולים להחליף או להחזיר אלינו כל מוצר עד 14 יום מיום קבלתו באופן הבא:

  1. ממלאים פרטים בטופס המיועד באתר האינטרנט או יוצרים קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון 03-6834999 או לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]. בפניה אלינו אנא ציינו מהי סיבת ההחלפה או ההחזרה.
  2. יש להחזיר את המוצר כשהתווית מחוברת אליו מבלי שנעשה בו שימוש וללא נזק או פגמים. כל פריטי החברה נבדקים בצורה קפדנית לפני שליחתם ללקוח ולא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא או כאלה שקיים בהם פגם. במקרה שקיבלתם מוצר פגום יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החנות מיד עם הגעת הפריט לידיכם.
  3. אחרי שפניתם לשירות הלקוחות ניתן לבחור באיזו דרך לבצע את ההחלפה או את ההחזרה, בין אם על ידי שליח ובין אם באחת מהחנויות של החברה. במקרה שבחרתם להחזיר את הפריט לאחת החנויות: החנות שלנו שממוקמת בדיזינגוף 235 תל אביב או ברחוב הבנים 1 אשדוד, תוכלו לעשות זאת בכל אחת מהחנויות של החברה למעט סניפי העודפים וסניף אילת אחרי שפניתם בטופס ההחזרה הדיגיטלי באתר או על ידי יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות והזמנת איסוף מכל כתובת שתבחרו. לא תצטרכו לתאם הגעה אל החנות אך יש להגיע עם חשבונית ההזמנה שקיבלתם במייל ועם הפריט שאותו תרצו להשיב. הזיכוי יתבצע רק אחרי קבלת הפריט במחסנים של החברה ועד 14 יום מיום ההחזרה של הפריט לחנות.

במקרה שתבחרו להחזיר את הפריט עם שליח יגיע לכתובת שתמסרו שליח תוך שלושה ימי עבודה וישיב את הפריט אל מחסני החברה. הזיכוי יתבצע אחרי קבלת הפריט המוחזר למחסנים ותוך 14 ימי עבודה מיום הקבלה שלו במחסן החברה. יש לשים לב שבעת הזמנת שליחות מטעם החברה קוזז סכום של 30 ₪ בגין עלות המשלוח.

נדגיש שפריטים שנרכשו במסגרת מבצע ניתן להחזיר תוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם באריזה המקורית בניכוי עלות המשלוח. בעת הזמנת שליחות מטעם החברה תקוזז עלות המשלוח בסכום של 30 ₪.

מרגע שהגיעה החבילה אל מחסני החברה יבוצע זיכוי של אמצעי התשלום באותו האופן שבו בוצע החיוב (פייפאל או באמצעות כרטיס האשראי). החברה מתחייבת לזכות את אמצעי התשלום תוך 14 ימים מקבלת הפנייה ובתנאים שבהם התבצעה העסקה. יש לשים לב שלאחר 14 יום לא ניתן להחליף או להחזיר מוצרים.

המוצרים שלנו מיוצרים בכמויות קטנות והם ייחודיים ולכן הסיכוי לפגוש ברחוב מישהי אחרת לובשת את הפריט שרכשת מאיתנו הם מזעריים. המשמעות היא שייתכן שפריט מסוים לא יהיה זמין בחנויות החברה.

 

בכל מקרה שבו מתקיימת סתירה בין האמור בפרק זה ובין הוראות התקנות כפי שמופיעות באתר או החוק להגנת הצרכן תשמ"א- 1981 יגברו התקנות וההוראות שמיטיבות עם הלקוח.

דילוג לתוכן